درباره مهرباران

در این طرح ابتدا مددکاران حرفه ای کودکان در معرض بازماندگی یا بازمانده را با روش‌های طراحی شده شناسایی می کنند و پس از بررسی کامل و گردآوری داده ها، پرونده در تیم تخصصی و کارشناسی شامل مددکار اجتماعی، روان شناس، کارشناس آموزش و کارشناس سلامت مطرح و بررسی می شود.

در صورتی که کودک نیازمند حمایت شناخته شود اطلاعات تکمیل می شود.

بررسی های روان شناختی، آموزشی و بهداشت و سلامت انجام می شود.

بر اساس یافته های حاصل از این بررسی ها، تیم در مشارکت با کودک و خانواده اهدافی را تعیین و برنامه جامعی(برنامه جامع حمایتی) برای دستیابی به این اهداف تعریف می شود. از آن به بعد، مددکار اجتماعی مسئولیت پیش برد برنامه را بر عهده دارد.

هماهنگی بین اعضای تیم، پیگیری اقدامات، تسهیل انجام امور، نظارت و ارزیابی پیشرفت و رفتارکودک در مسیر تعیین شده از وظایف مددکار اجتماعی(مدیر مورد) است.

فرایندها و نتایج مرتب کنترل و در صورت نیاز برنامه جامع حمایتی اصلاح می شود.

آرزو بچه‌ها، هدف ماست

مهرباران چه اهدافی دارد

حمایت از آموزش کودکان کار، کودکان در معرض آسیب یا در معرض بازماندگی از تحصیل و کاهش آسیب‌های اجتماعی آنان با جلب مشارکت خانواده، اولیای مدارس و نهادهای مدنی و دولتی، از اهداف جزیی این طرح می‌توان به این موارد اشاره کرد.

کمک به ادامه تحصیل کودکانی که شرایط فرهنگی نامساعد، فقر و نبود امکانات مانع تحصیلشان می‌شود

ارتقای مهارت‌های اجتماعی و علمی با ایجاد شرایط اردو ویژه کودکان طرح

کاهش تعداد کودکان بازمانده از و تحصیل و مبارزه با تبعیض آموزشی

فعالیت‌های پیشگیرانه و کاهش آسیب بر کودکان

چهره‌های پشت مهرباران

قلی قلی زاده

مدیر هماهنگی ها

هستی هستی زاده

مدیر الکی ها 🙂

مسعود مسعودی

همون همیشگی

کیخسرو

مدیر

کیکاووس

هنرمند

خشایار

مدیر