معرفی اجمالی طرح حمایت تحصیلی

سالانه تعداد زیادی از کودکان از تحصیل باز می‌مانند در حالی که آموزش و تحصیل حق مسلم همه‌ی کودکان است