در قسمت عملیات دانش آموز شما می توانید اطلاعات دانش آموز موردنظرتان را از سامانه حذف کنید. برای این کار روی گزینه آخر(آیکن سطل آشغال) کلیک می کنید.

در صورت حذف دانش آموز، امکان بازیابی آن وجود ندارد. لطفا با احتیاط عمل کنید.