برای تخصیص حامی به دانش آموز در بخش عملیات دانش آموز بر روی آیکون چهارم (آیکن کاربر) کلیک می کنیم.

هر دانش آموز حداکثر 4 حامی می تواند داشته باشد. یعنی هر حامی حداقل 25% و حداکثر 100% می تواند از دانش آموز حمایت کند. به این معنی هر دانش آموز از 25% تا 100% (اعداد قابل قبول 25، 50، 75 و  100 درصد) توسط حامی می تواند حمایت شود.
در صورتی که همه ی حامیان دانش آموز 25% حمایت کنند. مجموع حمایت حامیان 100% می شود. برای همین برای هر دانش آموز می توان حداکثر 4 حامی ثبت کرد.