در سامانه 4 نوع سطح دسترسی داریم :
1- مدیر سمن (دسترسی به همه اطلاعات سمن از جمله لیست مددکاران، حامیان و همیاران سمن، دسترسی به همه خدمات و دانش آموزان و تراکنش ها )
2- مددکار (دسترسی به خدمات، تراکنش ها و دانش آموزان مربوط به خودش)
3- حامی (دسترسی به خدمات، تراکنش ها و دانش آموزان مربوط به خودش)
4- همیار (دسترسی به خدمات، تراکنش ها و دانش آموزان مربوط به خودش)

نکته: مددکار می تواند خدمات و تراکنش ها را اضافه کند، اما حامی و همیار فقط  می توانند لیست خدمات و تراکنش های مربوط به خود را مشاهده کنند.