مدیریت همیاران و حامیان دقیقا مشابه مدیریت مددکاران می باشد.