برای تخصیص مددکار و حامی به دانش آموز در بخش عملیات دانش آموز بر روی آیکون آخر (آیکن کاربر) کلیک می کنیم.

هر دانش آموز یک مددکار، سه تا همیار، و حداکثر 4 تا حامی می تواند داشته باشد.

مددکار: مدیر دانش آموز و مسئول کارهای مدیریتی می باشد.
همیار سلامت: مسئول سلامت دانش آموز
همیار روانشناس: وظایف و مشکلات روانشناسی دانش آموز را بر عهده دارد.
همیار آموزشی: وظایف آموزشی دانش آموز را بر عهده دارد.