برای تخصیص گروهی مددکار و همیار به دانش آموزان بر روی لینک “افزودن -> آپلود گروهی همیاران / مددکاران / حامیان دانش آموز” کلیک کنید.

با استفاده از دکمه دانلود قالب نمونه می توانید قالب نمونه را دانلود کنید و مطابق مثالی که در قالب نمونه زده شده است، آن را تکمیل کنید.
با آپلود و زدن برروی ارسال فایل (در صورتی که فایل مطابق فایل نمونه پر شده باشد) لیست مددکاران/ همیاران و حامیان به سیستم اضافه می شود.

قالب نمونه اکسل تخصیص مددکاران و همیاران و حامیان به دانش آموز