حامیان، مسئول تامین هزینه خدمات ارائه شده برای دانش آموزان هستند.

برای حامیان می توان تراکنش ثبت کرد. تراکنش ها در سامانه بصورت دستی می باشد.

زمانی که یک حامی میخواهد حمایت مالی بکند. در این قسمت مقدار حمایت حامی را ثبت می کنیم تا رکورد تراکنش آن را در سیستم داشته باشیم.

برای افزودن تراکنش در قسمت عملیات بر روی آیکن اسکناس کلیک کنید.

 

در این صفحه می توانید برای حامی تراکنش ثبت کنید.

نکته: تراکنش دستی زمانی درست کار می کند که حامی دارای دانش آموز باشد.

مبلغ تراکنش دستی باید به دانش آموزان تحت حمایت حامی به نسبت دلخواه تقسیم شود، طوری که رقم هزینه حمایتی، با مجموع هزینه دانش آموزان تحت حمایت برابر شود.