تفاوت اصلی افزودن گروهی با افزودن تکی خدمت در انتخاب دانش آموز می باشد. به این معنی که در فیلد دانش آموز در افزودن گروهی می توانید چند دانش آموز با هم انتخاب کنید ولی در حالت افزودن تکی این امکان وجود ندارد.

مانند تصویر زیر می توانید چند دانش آموز با هم انتخاب کنید: