ابتدا وارد صفحه ویرایش اطلاعات دانش آموز می شویم. (در صفحه لیست دانش آموزان بر روی گزینه دوم کلیک می کنیم.)

در صفحه بعد امکان ثبت دستی اطلاعات فرم های دانش آموز وجود دارد؛ شما می تونید از بالای صفحه هر کدام از فرهایی که می خواهید را کلیک کنید سپس ویرایش یا تکمیل کنید.

فرم های دانش آموز سه مورد زیر می باشند:

  1. فرم پذیریرش اولیه مددکار اجتماعی
  2. بازدید از منزل
  3. فرم اطلاعات خانوار
  4. فرم اطلاعات کودکان کار
  5. فرم جامع آموزش
  6. فرم جامع بهداشت
  7. فرم ارزیابی وضعیت تغذیه
  8. فرم طرح جامعه حمایتی