خدمات وظایفی هستند که برای دانش آموز ثبت می شوند و همیاران یا مددکاران دانش آموز مسئول انجام آن خدمات می باشند. همچنین حامیان مسئول تامین هزینه انجام خدمات می باشند.

در بخش خدمات با کلیک برروی گزینه “افزودن خدمت -> تکی” می توان به صورت تکی خدمت اضافه کنید.

در صفحه افزودن خدمت هزینه برآورد شده در واقع هزینه ای است که برای این خدمت (مثلا آموزشی) تخمین زده شده است.
ممکن است هزینه برآوردی با هزینه نهایی خدمت یکسان نباشد. هزینه نهایی خدمت در انتهای چرخه خدمت توسط مددکار ثبت خواهد شد. پس از اتمام خدمت، این هزینه از کیف پول دانش آموز که توسط حامی دانش آموز شارژ می شود، کسر خواهد شد و به همیار ارائه خواهد شد.

در صورتی که خدمت چند جلسه ایی باشد(مثل برگزاری کلاس خصوصی) ، ابتدا تعداد جلسه، سپس فاصله بین جلسات را وارد کنید و دکمه محاسبه را بزنید.

نکته: در صورتی که تعداد جلسات بیشتر از یک باشد. هزینه برآورد شده تقسیم بر تعداد جلسات می شود.