بعد از ثبت دانش آموز، اولین کاری که باید انجام داد عمل تصویب خواهی دانش آموز می باشد. در صورتی که دانش آموز تصویب خواهی نشده باشد. نمی توان برای آن همیار، حامی و مددکار اختصاص داد.

تصویب خواهی دانش آموز در واقع جلسه ایی حضوری از مددکاران، همیاران و مدیر سمن می باشد که نظرات موافق و مخالف خود را بیان می کنند و در نتیجه توسط مدیر سمن تصویب خواهی دانش آموز تایید یا رد می شود.

برای تصویب خواهی دانش آموز در بخش عملیات بر روی گزینه سوم (علامت تنظیمات کلیک می کنیم).

در این قسمت مدیر سمن باید به هر دانش آموز مددکار، همیارسلامت، همیار روانشناسی  و همیارآموزشی اختصاص دهد، و پس از ثبت نظرات مدیر سمن این تصویب خواهی را باید تایید کند.(زدن دکمه ذخیره در این قسمت) در صورت عدم تایید مدیر، دانش آموز وارد طرح حمایت تحصیلی نخواهد شد.

نکته: وزن شاخص در بخش تصویب خواهی با توجه به شرایط و مشکلات دانش آموز می تواند عددی متفاوت وارد شود.

بخش وضعیت دانش آموز:

جدید: دانش آموزی که جدید ثبت شده است و هیچ عملیاتی بر روی آن انجام نشده است.
نیاز به تصویب خواهی: دانش آموز نیاز به تصویب خواهی دارد.
بدون مددکار: برای دانش آموز هنوز مددکار ثبت نشده است.
بدون همیار: برای دانش آموز هنوز همیار ثبت نشده است.
بدون حامی: دانش آموز دارای حامی نمی باشد.
پروفایل ناقص: پروفایل دانش آموز کاملا تکمیل نشده است.