هر خدمتی که ثبت می شود، پیگیری و انجام آن به یک همیار تخصیص داده می شود. همیار پس از انجام خدمت، گزارش خدمت را با شرح انجام آن خدمت ثبت می کند. همچنین برای برخی خدمات، گزارش انجام خدمت با تکمیل یک فرم صورت می گیرد.

برای ثبت گزارش، همیار وارد حساب کاربری خود می شود و در بخش خدمات، قسم عملیات بر روی آیکن علامت تعجب کلیک می کند.

 

ثبت گزارش برای خدمت توسط همیار:

در این صفحه همیار باید گزارش تکمیلی از کارهایی که انجام داده را وارد و ثبت کند.

نکته: ثبت گزارش می تواند دارای فرم هم باشد.

بعد از ثبت گزارش وضعیت خدمت به “نظر همیار” تغییر می کند(تا زمانیکه مددکار، نظر خود را نداده است، امکان ویرایش گزارش توسط همیار وجود دارد)