برای هر دانش آموز علاوه بر ثبت اطلاعات اولیه که مطابق مددکاران می باشد. نیاز به ثبت اطلاعات فرم ها هست.

ثبت اطلاعات فرم ها به دو صورت قابل انجام می باشد:

  1. به صورت دستی و در صفحه ویرایش دانش آموز
  2. به صورت گروهی